Alle samlinger
Å handle med Coco-Mat
Standard Salgbetingelser
Standard Salgbetingelser

Her kan du lese våre salgsbetingelser.

Betina Rondan Sollie avatar
Skrevet av Betina Rondan Sollie
Oppdatert over en uke siden

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet i tråd med anbefalinger av Forbrukerombudet. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtaltevilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er COCO-MAT Norse AS, Bygdøy Alle 69, 0265 [917296456], og betegnes i det følgende som COCO-MAT/oss.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som du/deg/din.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som COCO-MAT før kjøpet ikke har informert om, skal du ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til COCO-MAT.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra COCO-MAT i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling
På hyllevarer kan COCO-MAT kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan COCO-MAT reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
På bestillingsvarer kan COCO-MAT kreve betaling for varen fra tidspunkt for bestilling. 

6. Levering
Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8a. Angrerett på hyllevare
I Norge har vi 14 dagers lovfestet angrerett på alle produkter som er omsatt utelukkende ved bruk av nettbutikk. Vi i COCO-MAT skiller ikke på kjøp gjort i butikk, nettbutikk eller en kombinasjon av disse, og vi gir kjøper 30 dagers angrerett på alle hyllevarer, uavhengig av om du har besøkt oss i Bygdøy Alle eller ikke. 

Er varen tatt i bruk, må den være 100% intakt for at kjøper skal få alle pengene tilbake. Eventuell verdiforringelse vil belastes kjøper. Kjøper er selv ansvarlig for å returnere varen til våre lokaler i Bygdøy Alle. Kvittering du ble tilsendt på e-post må legges ved/fremvises. Beløpet blir refundert til den konto eller kort som ble benyttet ved kjøp så snart vi har kontrollert varen.

Angreretten gjelder ikke for hygienevarer eller utstillingsvarer:
Hygienevarer er produkter som ikke er egnet for retur av hygieniske årsaker. Eksempler på hygienevarer er varer som er kroppsnære (eks. dyner, puter, beskyttelseslaken, sengetøy, håndklær og overmadrasser). Er emballasjen brutt og produktet tatt i bruk, gjelder ikke angreretten.

8b. Angrerett på tilvirkningskjøp
Det er ingen lovpålagt angrerett på varer som tilvirkes spesielt til deg, men du har rett til å avbestille varer frem til levering så fremt du dekker COCO-MAT sine tap. Våre senger komponeres helt og holdent etter dine behov og ditt søvnmønster. Mange av våre møbler vil også tilvirkes etter dine spesifikasjoner og er som tilvirkningskjøp å regne. 

COCO-MAT sitt konkrete tap vil variere fra sak til sak, og en utmåling ville blitt skjønnsbasert og tidkrevende. COCO-MAT tilbyr derfor deg et fast avbestillingsgebyr. Normalerstatning vil helt eller delvis dekke tapet ved å selge et spesialtilpasset produkt til ny kunde uten å gi COCO-MAT en langvarig likviditetsbelasting, pluss ekstra kostnader ved håndtering. 

Avbestillingsgebyret er 35% av kjøpesum på senger, og 25% på møbler og madrasser. Dette så fremt ikke annet er spesifikt avtalt.

9. Forsinkelse og manglende levering - dine rettigheter og frist for å melde krav
Dersom COCO-MAT ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

10. Mangel ved varen - dine rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi COCO-MAT melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

11. COCO-MAT sine rettigheter ved mislighold på din side
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes COCO-MAT eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. COCO-MAT vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

12. Garanti
Se våre garantivilkår for madrasser og senger.

Svarte dette på spørsmålet?